Ban Lãnh đạo Khoa Công nghệ Thông tin

TS. Châu Văn Bảo - Trưởng Khoa
ThS. Hồ Ngọc Chi - Phó Trưởng Khoa
ThS. Nguyễn Văn Đôn - Trưởng Bộ môn Mạng máy tính
ThS.Trần Việt Khánh - Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm
ThS.Nguyễn Văn Danh - Trưởng Bộ môn Khoa học Máy tính

“NÂNG TẦM TRI THỨC – VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI”

Đơn vị đồng hành